Условия за работа с клиенти

съгласно Общите Условия на easybook.bg

 

УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

Настоящият документ установява условията на „Изибук“ ООД (наричаното по-долу и „Оператор“) за работа с Клиенти на уеб платформата достъпна на следния интернет адрес: www.easybook.bg


 I. ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА (RETURN POLICY)

 1. Осъществяването на поръчка на стоки/абонаментни карти или резервация на услуга посредством уеб платформата, предоставяна от Оператора, поставя Клиента в директно правоотношение с Търговеца. Между Търговеца и Клиента се сключва договор от разстояние, чийто предмет е поръчаната чрез уеб платформата стока/ абoнаментна карта или резервираната услуга, а Операторът е единствено в ролята на посредник.
 2. Операторът не приема и не се обвързва с гаранции, свързани с предлаганите от Търговците стоки/ абонаментни карти и/или услуги. Всяко усложнение в сключения между Клиент и Търговец договор за доставка на стока/ абонаментна карта или предоставяне на услуга, включително свързано с надлежното му изпълненние или невъзможността за пълно/ частично/ точно/ цялостно навременно или друго изпълнение, се урежда сугласно условията на конкретния Търговец, както и съгласно постигнатите между Клиента и Търговеца индивидуални уговорки, като същото не е предмет на договора за посредничество, сключен с Оператора "Изибук" ООД. 
  1. В случай, че Търговецът не може да предостави резервираната услуга по причина, за която същият отговаря, той носи отговорност за връщане на платените от Клиента суми. Операторът не отговаря в случаите на невъзможност на Търговеца да предостави резервирана услуга, дължащи се на виновното поведение на Търговеца. В посочените случаи Клиентът отправя своите претенции за заплатените суми и/или обезщетения директно към Търговеца.
  2. В случай, че Търговецъте възпрепятстван и не може да предостави услугата при спазване на посочените при резервацията дата и час, поради непредвидени и независещи от него обстоятелства, Търговецът е длъжен да отмени резервацията в срок указан в платформата чрез уведомителен имейл до Клиента изпратен чрез платформата. В тези случаи за Търговеца възниква задължение за възстановяване на заплатената сума, което се изпълнява чрез Оператора.
  3. При невъзможност за изпращане на поръчаната стока от страна на Търговеца към Клиента в посочения срок, за Търговеца възниква задължение за връщане на платената цена към Клиента, като това се осъществява чрез посредничеството на Оператора.
  4. Операторът не отговаря за безопастността и качеството на предлаганите от съответния Търговец стоки, както и за всякакъв тип пълно, частично или лошо (некачествено) изпълнение. В посочените случай Клиентът отправя своите претенции за заплатените от него суми и/или обезщетения директно към Търговеца.
  5. Операторът не отговаря в случаите на забавено, некачествено, частично или какъвто и да е друг вид лошо изпълнение на задълженията по сключения между Търговеца и Клиента договор за услуга, което се дължи на действия на която и да е от страните по него. В тези случаи засегнатата страна отправя своите претенции директно към неизправната страна.
  6. Операторът не отговаря в случаите, в които вследствие на изпълнението на договора за доставка на стока/ абонаментна карта или предоставяне на услуга от Търговеца за Клиента са настъпили вреди. В посочените случаи Клиентът отправя своите претенции за заплатените суми и/ или обезщетения директно към Търговеца.
 3. Правата за връщане и/или замяна на доставени стоки съгласно настоящия раздел е отделно и независимо от Вашето право на отказ, регламентирано в Раздел II по-долу, и същото следва да се упражни спрямо конкретния Търговец.

II. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЧРЕЗ УЕБ ПЛАТФОРМАТА (CANCELLATION POLICY)

 1. Настоящият раздел II се прилага при упражняване право на отказ от сключен между Търговец и Клиент – физическо лице, притежаващо качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, договор от разстояние по смисъла на Глава IV, раздел I от Закона за защита на потребителите.
 2. Правото на отказ от поръчана стока/ абонаментна карта или резервирана услуга се упражнява съобразно българското законодателство, условията на конкретния Търговец, които се обозначават от Оператора при съответната оферта от Търговеца, както и при съобразяване с разпоредбите от настоящия Раздел II и с тези на Раздел XII от утвърдените Общи условия на Уеб платформата. Търговецът е длъжен да предостави изискваната от българското законодателство информация относно предлаганата от него стока и/ или услуга, както и относно възможностите за отказ от сключен договор от разстояние.
 3. В случай че Клиентът се откаже от договора, сключен с Търговеца, той упражнява право на отказ от договора, сключен с него, но изпраща съобщението до Оператора.
  • 2.3.1. Изпращането на съобщението за отказ от поръчани стоки и/или абонаментни карти се осъществява чрез клик на бутон за отказ в меню Резервации в клиентския профил и последващо попълване в електронен вариант на стандартен Формуляр за Отказ, който Клиентът получава и връща по имейл до Оператора. Клиентът следва да посочи банкова сметка за изплащане на дължимите суми във Формуляра за Отказ, като правото на отказ се счита за упражнено след получаване на популнения Формуляр за Отказ от Оператора. Операторът се задължава да администрира полученото съобщение за упражняване правото на отказ към съответния Търговец.
  • 2.3.2. Изпращането на съобщението за отказ от резервирани услуги се осъществява чрез клик на бутон за отказ в меню Резервации в клиентския профил и потвърждаване онлайн на отказа. Операторът изпраща Уведомление за реализиран Отказ до Клиентапо имейл, в който Клиентът следва да посочи банкова сметка за изплащане на дължимите суми. Правото на отказ се счита за упражнено след получаване на полученото съобщение за упражняване правото на отказ към съответния Търговец.      
    
 4. Правото на отказ може да бъде упражнено в 14-дневен срок, считано от:
  1. сключване на договора - при договор за услуги;
  2. приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, или:
   1. при едновременна поръчка на няколко стоки, които се доставят отделно - считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме последната стока;
   2. при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части - считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме последната партида или част;
   3. при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време - считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме първата стока.
 5. В случаите, в които законът не предвижда възможност за упражняване на право на отказ, но Търговецът е предоставил това право допълнително, Търговецът може да определя момента, до който Клиентът може да се откаже от договора за предоставяне на услуга, както и да определя неустойки и/ или насрещни такси при спазване на императивните норми на закона. За такъв случай се приема всяка резервация на услуги с предвидени в договора между Клиент и Търговец конкретна дата или срок за изпълнение. Посочването в предходното изречение е неизчерпателно и за такива случаи могат да се приемат всички и всякакви непротиворечащи на закона резервации на услуги и/ или поръчки на стоки. Операторът се задължава да оповестява тази информация по недвусмислен начин в представената на платформата оферта на Търговеца, доколкото тази информация е предоставена от Търговеца на Оператора.      
   
 6.  В случаите, посочени в т. 2.5., в процеса на резервация се предоставя предварителна информация относно наличието на възможност за упражняване на допълнително предоставено от Търговец право на отказ. Във всички случаи на допълнително предоставено право на отказ същото се упражнява от Клиента-поребител срещу такса за упражняване на право на отказ в размер на 4 /четири/ лева, която се удържа от сумата, подлежаща на възстановяване вследствие на упражненото право на отказ.      
   
 7. В случай, че Клиентът упражни право на отказ от договор за покупка на стока съгласно начина посочен в т. 2.3.1., той е длъжен да върне последната на конкретния Търговец във вида и в опаковка, предвидени в условията за работа на последния. В случай, че такива условия на конкретния Търговец липсват, Клиентът е длъжен да положи дължимата грижа за съхраняването на стоката и използването на опаковка, която да запази потребителската ѝ стойност. Клиентът отговаря спрямо Търговеца за вредите, които са настъпили за последния вследствие неизпълнение на това задължение.      
   
 8. Клиентът заплаща преките разходи за връщането на стоките, с изключение на случаите, когато конкретният Търговец е избрал сам да поеме разходите по връщане на стоката. Обичайният начин за връщане на стоката е чрез използване на лицензиран пощенски оператор. Ако поради естеството си стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин чрез лицензиран пощенски оператор, Търговецът посочва разходите за връщането им.      
   
 9. След получаване на стоката от конкретния Търговец, последният незабавно информира Оператора дали тя е върната в подходящо състояние и с ненамалена стойност. В случай, че върнатата стока е с ненамалена стойност, за Търговеца възниква задължение за връщане на заплатената от Клиента цена, което се осъществява с посредничеството на Оператора. Операторът уведомява Клиента, че стоката е получена от Търговеца и му изплаща заплатената цена по посочена от последния банкова сметка в 14-дневен срок от получаване от Оператора на съобщението за упражнено право на отказ или в 14-дневен срок от получаване на върнатия продукт.      
   
 10. В случай на законосъобразно упражнено право на отказ от договор за услуга, включително когато същото е допълнително предоставено от конкретния Търговец, за Търговеца възниква задължение за връщане на заплатената от Клиента цена, което се осъществява с посредничеството на Оператора. В случай на упражнено право на отказ съгласно т. 2.5. и т. 2.6. по-горе възниква задължение за връщане на заплатената от Клиента цена, намалена с удържаната такса за упражняване на правото. Операторът изплаща съответната сума по посочена от Клиента банкова сметка в 14-дневен срок считано от датата на упражнено право на отказ.      
   
 11. В случай, че Клиентът упражни право на отказ от договор за покупка на баонаментни карти/ предплатени пакети съгласно начина посочен в т.2.3.1., за Тръговеца възниква задължение за връщане на заплатената от Клиента цена, което се осъществява с посредничеството на Оператора. Търговецът потвърждава в писмен вид на Оператора, че закупената абонаментна карта/ предплатен пакет не са активирани.      
   
 12. Освен в изрично обозначените случаи, когато конкретният Търговец предоставя това право на Клиента допълнително, Клиентът следва да има предвид, че отказ не може да се осъществи за някои категории договори, а именно:      
   
  1. за социални услуги, включително социално настаняване, грижи за деца и оказване на помощ за семейства и лица, които са постоянно или временно в нужда, включително оказване на помощ при дългосрочни грижи;
  2. за здравни услуги, предоставяни от медицински специалисти на пациенти с оглед оценка, поддържане или възстановяване на тяхното здравословно състояние, включително предписването, изпълнението на медицински предписания и предоставянето на лекарствени продукти и медицински изделия;
  3. за хазартни дейности, които включват залози с материална стойност в игри на късмета, лотарии, игри в казина и трансакции по залагане;
  4. за финансови услуги;
  5. за придобиване или прехвърляне на недвижимо имущество или за учредяване, придобиване или прехвърляне на ограничени вещни права върху недвижимо имущество;
  6. за строеж на нови сгради, съществено преустройство на съществуващи сгради и отдаване под наем на жилища за жилищни нужди;
  7. за туристически пътувания с обща цена;
  8. за разпределено във времето право на ползване на собственост, договори за дългосрочни ваканционни продукти и договори за препродажба и замяна;
  9. сключени от лице, осъществяващо публични функции, което по закон е длъжно да е независимо и безпристрастно и като предоставя изчерпателна правна информация, гарантира, че потребителят сключва договора след внимателно обмисляне и след като се е запознал с правния му характер и значение;
  10. за доставка на храни, напитки или други стоки за текущо потребление в домакинството, които се доставят от търговеца при чести и редовни доставки до дома, жилището или работното място на потребителя;
  11. за услуги за превоз на пътници с изключение на разпоредбите на чл. 49, ал. 2, чл. 62в и 62д от ЗЗП;
  12. сключени чрез автомати за продажба или автоматизирани търговски обекти;
  13. сключени с телекомуникационни оператори чрез обществени телефони за използването на тези телефони или сключени с цел осъществяване от потребителя на единично свързване по телефон, интернет или факс;
  14. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
  15. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
  16. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  17. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  18. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  19. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  20. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
  21. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
  22. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
  23. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
  24. сключени по време на публичен търг;
  25. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
  26. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Контролен орган, следящ за спазването на настоящите Условия за работа с клиенти на „Изибук“ ООД е Комисия за защита на потребителите с адрес в град София пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, телефон за контакт: 0700 111 22, e-mail: info@kzp., Уебсайт: www.kzp.bg
 2. Настоящите Условия за работа с клиенти на „Изибук“ ООД са утвърдени от управителя на дружеството и са в сила, считано от 25.05.2018г.