Общи условия

за ползване на услугите в easybook.bg

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите Общи условия описват всички правила за ползване на уеб платформата easybook.bg. След click на бутона „Съгласен съм с Общите Условия на easybook.bg“ Клиентите се съгласяват и се задължават да спазват настоящите Общи Условия. При несъгласие с тях, Посетителите не могат да ползват услугите на easybook.bg. Уеб платформата easybook.bg предоставя информация относно услуги и стоки на Клиентите си, както и възможност за онлайн резервация на услуги, поръчка на стоки и онлайн заплащане на услугите и стоките.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия, използваните термини и изрази имат следното значение:

 1. Уеб Платформата easybook.bg е обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес; 
 2. Оператор на платформата и/или Оператор е „Изибук“ ООД, ЕИК 201919898, седалище и адрес на управление в гр. София 1700, район "Студентски", ул. „Проф. Георги Брадистилов" № 4, ет. 5, офис 5.1, представлявано от управителя Симона Сребранова, тел. 02/424 13 35, email: contact@easybook.bg, интернет адрес https://easybook.bg;
 3. Услуги – предназначени за Клиентите на Уеб Платформата дейности, изразяващи се в:
  1. Предоставяне на информация - осигуряване на достъп посредством настоящата уеб платформа до съвкупност от данни относно стоки и услуги, предоставяни от Търговци;
  2. Поръчка на стоки – посредничество с цел сключване чрез настоящата платформа на договор за продажба между Клиент и Търговец с предмет на договора движима вещ - стока;
  3. Резервация на услуги – посредничество с цел сключване чрез настоящата платформа на договор за предоставянето на услуга от Търговец на заявилия я чрез платформата Клиент;
  4. Заплащане на стоки и услуги – посредничество при изпълнение на задължението на Клиента за заплащане на цена на заявената посредством настоящата уеб платформа стока и/или услуга по посочения в Общите условия начин;
  5. Посредничество при упражняване на право на отказ съгласно раздел XII – получаване от името на Търговец на уведомление за упражняване на право на отказ от Клиент – потребител, администриране на същото към Търговеца и посредничество при връщане на платената от Клиента сума за поръчаната стока/резервираната услуга.
 4. Търговец - физическо или юридическо лице, притежаващо профил в платформата, което предлага услуги и/или стоки чрез платформата за професионални и/или стопански цели;
 5. Клиент – всяко дееспособно физическо или юридическо лице, притежаващо профил в платформата, което използва услуги, предоставени от платформата;
 6. Посетители – всички лица, непритежаващи профил в платформата, които взаимодействат с платформата;
 7. Профил – обособена част от платформата, която съдържа въвеждана от съответния Търговец или Клиент информация, достъпът до която се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентът, съответно Търговецът, има право да променя въведената вече от него информация;
 8. Рейтинг – оценяване и даване на мнение за вече извършена услуга от конкретен Търговец, посредством публикуване от страна на Клиент на оценка от едно до пет, като пет е най-високата оценка. Рейтингът се отразява при профила на Търговеца и не подлежи на промяна от него;
 9. „Промяна на час“ – безплатна услуга на платформата, която дава на Клиента възможност да промени деня и/или часа на вече резервирана посредством настоящата платформа услуга. Услугата по настоящата т.9 се предоставя в случаите, в които условията за работа на съответния Търговец допускат извършването на промяна в деня и/или часа на вече резервирана услуга.
 10. Такса за упражняване на право на отказ – парична сума, за дължимостта на която Клиентът се уведомява в рамките на процеса на резервация на услуга и която се удържа от сумата, подлежаща на възстановяване в случай, че Клиентът желае да се възползва от допълнително  предоставено му право на отказ (в случаи, в които съгласно Закона за защита на потребителите Клиентът няма право на отказ) от конкретен Търговец, с когото сключва договор за резервация на услуга.

III. РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТИ

 1. За да използва Уеб платформата и да направи поръчка или резервация, Клиентът следва да се регистрира, като създаде личен профил чрез въвеждане на избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
 2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на платформата, съобразно посочената в него процедура. С попълване на данните си и натискане на бутона "Регистрация", Посетителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 3. Операторът потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Клиента електронен адрес.
 4. При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.
 5. При извършване на регистрацията с цел последващо използване на предоставяните от платформата услуги, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола и да предостави най-малко следната информация: име и фамилия; електронен адрес (и-мейл); телефонен номер; пълен и точен адрес, до който ще бъде извършена доставка; данни за издаване на фактура, в случай че Клиентът желае да му бъде издадена фактура за направената поръчка и/или резервация.
 6. Операторът има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва съдържание от потребителския профил, когато публикуването на същото противоречи на действащото законодателство или на морала.
 7. Клиентът може да деактивира регистрацията си в платформата по всяко време, като с деактивирането се приема, че договорът за посредничество, сключен между Оператора и Клиента, е прекратен и Клиентът няма да може да ползва услугите на Easybook.bg. За да деактивирате профила си, моля влезте в клиентския си Профил в Easybook.bg, меню Настройки, Деактивиране на регистрация. След вашето потвърждение, че искате да прекратите регистрацията си, ще получите уведомителен имейл от Easybook.bg. Операторът има право да деактивира регистрацията на Клиент, когато той използва услугите в нарушение на законодателството и морала.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, СЪХРАНЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ

 1. Клиентът сключва с Оператора в Уеб платформата easybook.bg договор за посредничество, по силата на който Операторът предоставя услугите, посочени в Раздел II, т. 3 от настоящите Общи условия. Договорът се сключва на български език и информацията се съхранява от Оператора, като Клиентът има постоянен достъп до текста на настоящите Общи условия на интернет сайта на платформата. Клиентът има право да коригира въведените данни и променя настройките на профила си по всяко време.
 2. Договорът за посредничество се сключва по следната процедура:
  1. Извършване на регистрация в платформата и предоставяне на необходимите данни.
  2. Получаване от Клиента на уведомление за извършена регистрация, представляващо потвърждение за сключен договор.

V. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. Операторът предоставя на Клиентите достъп до уеб платформа, представляваща средство за посредничество между Клиентите и Търговците с цел осъществяването на посочените в II.3. дейности, а именно поръчка на стоки и резервация на услуги от Търговци и тяхното заплащане от Клиентите.
 2. Операторът посредничи за сключването на договори от разстояние между Клиентите и Търговците, като:
  • предоставя информация относно предлаганите от Търговец стоки или услуги и условията на Търговеца за тяхното закупуване, съответно резервация и отказ от тях;
  • предоставя възможност за поръчка на стоки, предлагани от Търговец, от последния;
  • предоставя възможност за резервация на предлагана от Търговец услуга;
  • предоставя възможност за заплащане на поръчаните стоки или услуги;
  • посредничи при изпълнение на задължението за връщане на заплатената цена при упражнен спрямо Търговеца отказ от стоката или услугата. 
 3. Операторът не предоставя на Клиента непосредствено посочените в уеб платформата стоки и услуги. Същите не са предмет на договора между Оператора и Клиента, а са предмет на договора между Клиента и Търговеца, сключен чрез посредничеството на Оператора, осъществено с предоставяната от последния уеб платформа.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

 1. Операторът е длъжен да полага усилия за разработването, поддържането и усъвършенстването на настоящата уеб-платформа.
 2. Операторът е длъжен да полага усилия за предоставянето на вярна, пълна и достоверна информация относно предлаганите от Търговците стоки и услуги, при съобразяване на ограниченията в т. 6.6.
 3. Операторът е длъжен да полага дължимата грижа при осъществяването на посредничество между Клиентите и Търговците във връзка с поръчката на стоки и резервацията на услуги, предоставяни от Търговците. Операторът е длъжен незабавно да предава информацията, необходима за изпълнението на договор между Клиент и Търговец. В случай на законосъобразно упражнено право на отказ спрямо Търговец, използващ Уеб платформата, от страна на Клиент, притежаващ качеството „потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите, Операторът се задължава да посредничи при връщането на платената цена в предвидените в настоящите Общи условия срокове.
 4. Операторът няма право да предоставя в платформата стоки и услуги на Търговци, забранени от закона, в т.ч. такива, чието производство и/или разпространение застрашава или уврежда личността, правата на гражданите, собствеността, установения с Конституцията правов ред в Република България. Забраната по предходното изречение се отнася и при нарушаване на други права и интереси, защитени от закона на Република България.
 5. Операторът няма право да поставя изисквания пред оправомощения държател на банковата карта относно минималната сума за покупка на стоки или услуги или други такива като условие за заплащане с банковата карта.
 6. Операторът не отговаря за законосъобразността на условията за извършване на стопанска дейност на Търговците и не се обвързва с тях.
 7. Операторът не отговаря за прилагани от Търговеца нелоялни търговски практики.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 1. Със създаването на профил (извършването на регистрация) в уеб платформата Клиентът се съгласява и се задължава да спазва приложимите изисквания на българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на етиката и морала.
 2. Клиентът може да заплати дължимата цена при поръчката на стока или резервация на услуга в срок от 30 минути след отваряне на клиентската количка, в която са поставени резервираните услуги/поръчаните стоки. В противен случай системата автоматично анулира резервацията/покупката. Това не лишава Клиента от правото отново да резервира същите услуги или да поръча същите стоки, като процесът на поръчка и/или резервация ще се счита за финализиран от момента на заплащане на цената на стоката и/или услугата в посочения срок от 30 минути.
 3. Клиентът се задължава да заплаща такса отказ в случай, че притежава качеството на „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите и желае да упражни допълнително предоставено му от Търговеца право на отказ, съгласно предвиденото в т. 12.5. и т. 12.6. по-долу, като се съгласява дължимата за това такса да бъде удържана от сумата, която подлежи на връщане вследствие упражненото право на отказ.
 4. Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.
 5. Клиентът се задължава да уведомява незабавно Оператора за всеки случай на извършено нарушение.
 6. Клиентът се задължава да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки за опазване на потребителското име и паролата си.
 7. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани в настоящата уеб платформа.
 8. Когато Клиентът упражни право на отказ (при спазване разпоредбите на Раздел XII от настоящите Общи условия) от договора за поръчка на стока, сключен с Търговец, Клиентът следва да върне поръчаната стока директно на съответния Търговец и при спазване условията на работа на последния.

VIII.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 1. В платформата има връзки (линкове) към външни уебсайтове. Тези връзки са предоставени, за да помогнат на Посетителите/ Клиентите по-лесно и бързо да открият услуги и/или продукти, които биха могли да ги заинтересуват. Посетителите/Клиентите сами решават дали услугите и/или продуктите, осигурени от тези уебсайтове, съответстват на техните цели.
 2. Операторът не носи отговорност за верността и актуалността на информацията, съдържаща се в профилите на Търговците в easybook.bg, във външни сайтове, както и за какъвто и да е тип промяна на информацията, предприета от лицето, което го администрира, или дължаща се на техническа или друга причина, както и задълженията на Търговците спрямо трети лица, включително и произтичащи от нарушение от страна на Търговеца чрез уебсайта му или чрез профила му в easybook.bg на авторски права на трети лица.
 3. Операторът не носи отговорност за претърпени вреди, вследствие на предприети въз основа на използване на публикуваната информация действия от страна на Посетители, Клиенти и други трети лица.

IX. ПОРЪЧКА НА СТОКИ И АБОНАМЕНТНИ КАРТИ/ПРЕДПЛАТЕНИ ПАКЕТИ

 1. Осъществяването на поръчка посредством уеб платформата поставя Клиента в директно правоотношение с Търговеца. Между Търговеца и Клиента се сключва договор от разстояние, чийто предмет е поръчаната чрез уеб платформата стока и/или абонаментна карта/ предплатен пакет, а Операторът е единствено в ролята на посредник.
 2. Поръчката на стоки се извършва по следната процедура:
  1. Клиентът избира стоката, съответно количеството, предлагана от съответния Търговец и поставя поръчаните стоки в Количката в Клиентския си профил.
  2. По всяко време преди завършване на поръчката, Клиентът може да променя избраните от него стоки.
  3. За да финализира поръчката на избраната стока, Клиентът трябва да я заплати, като използва методите за разплащане в платформата.
  4. Операторът, действащ от името на Търговеца, потвърждава направената поръчка чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Клиента електронен адрес.
  5. Търговецът изпраща поръчаната стока до адрес посочен от Клиента до 7 работни дни от датата на поръчката.
  6. При невъзможност за изпращане на поръчаната стока от страна на Търговеца към Клиента в посочения срок, за Търговецът възниква задължение за връщане на платената цена към Клиента, като това се осъществява чрез посредничеството на Оператора.
  7. Договорът между Клиент и Търговец се счита сключен и влиза в сила след получаване от Клиента на потвърждението по т.9.2.4. 
 3. Операторът не отговаря за наличността на поръчаните стоки у Търговеца.
 4. Операторът не отговаря за безопасността и качеството на предлаганите от съответния Търговец стоки, както и за всякакъв тип пълно, частично или лошо (некачествено) изпълнение.
 5. Операторът не приема и не се обвързва с гаранции, свързани с предлаганите от Търговците стоки.
 6. Покупката на абонаментни карти и предплатени пакети за услуги се извършва съгласно условията и процдурите за поръчка на стоки, описани в настоящия раздел. Закупените чрез платформата абонаментни карти и предплатени пакети за услуги се получават на място в обекта на търговеца.
 7. Условия и начин на доставка на стоките:
  1. След избор на желания продукт, Клиентът може да намери условията и начините на доставка на продукта в своята потребителска кошница.
  2. Клиентът потвърждава начин на доставка според предвидените в платформата методи - обичайният начин на доставка е до 3 работни дни от датата на изпращане на стоката от Търговеца и получаване в офис на ЕКОНТ или на посочен от Клиента адрес. Цената на доставката е за сметка на Клиента.
  3. Преди да премине към заплащане стойността на продукта и неговата доставка, Клиентът трябва да потвърди, че е запознат с условията на доставка – на екран се визуализират цената на продукта, цена на доставка, общо цена. Преди натискане на бутона ПЛАТИ, Клиентът трябва да потвърди, че е запознат с Общите условия и условията за отказ на конкретния Търговец.
  4. Клиентът трябва да заплати избраната стока за негова сметка по начините, предвидени в настоящата платформа.

X. РЕЗЕРВАЦИЯ НА УСЛУГИ

 1. Резервацията на услуга посредством уеб платформата поставя Клиента в директно правоотношение с Търговеца. Между Търговеца и Клиента се сключва договор от разстояние, чийто предмет е резервираната чрез платформата услуга. В целия процес на резервация, включително при нейното заплащане и финализиране, Операторът е единствено в ролята на посредник между Клиента и Търговеца, препращайки данните за резервацията към съответния Търговец.
 2. Резервацията на услуга се извършва по следната процедура:
  1. Клиентът избира услугата предлагана от Търговец в съответния търговски обект, като избира и точен час и при кой служител ще използва услугата.
  2. След натискане на бутона "Резервирай", избраната услуга ще е налична в Количката в Клиентския профил.
  3. За да финализира резервацията, Клиентът трябва да я заплати, като използва методите за разплащане в платформата.
  4. Операторът, действащ от името на Търговеца, потвърждава направената и платена резервация чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Клиента електронен адрес.
  5. Договорът между Клиент и Търговец се счита за сключен и влиза в сила след получаване от Клиента на потвърждението по предходната точка. 
 3. В случай, че Търговецът не може да предостави резервираната услуга по причина, за която същият отговаря, той носи отговорност за връщане на платените от Клиента суми. Операторът не отговаря в случаите на невъзможност на Търговеца да предостави резервирана услуга, дължаща се на виновното поведение на Търговеца. В посочените случаи Клиентът отправя своите претенции за заплатените суми и/или обезщетения директно към Търговеца.
 4. Операторът не отговаря в случаите на забавено, некачествено, частично или какъвто и да е друг вид лошо изпълнение на задълженията по сключения между Търговеца и Клиента договор за услуга. В посочените случаи Клиентът отправя своите претенции за заплатените суми и/или обезщетения директно към Търговеца.
 5. Операторът не отговаря в случаите, в които вследствие на изпълнението на услугата от Търговеца за Клиента са настъпили вреди. В посочените случаи Клиентът отправя своите претенции за заплатените суми и/или обезщетения директно към Търговеца.
 6. Доколкото това е предвидено в условията на конкретния Търговец, платформата предоставя възможност за промяна на деня/часа, в които да се предостави съответната услуга.
 7. В случаите, в които услугата е резервирана и заплатена и Клиентът не се яви, като не е упражнил предварително право на отказ спрямо Търговеца, предоставящ услугата, в срока, в който това право може да се упражни, Клиентът губи правото да използва услугата по-късно, като не му се дължи връщане на платената цена. На Клиента не се дължи връщане на платената сума и в случаите, в които отмени резервация след указания от Търговеца срок. Посоченото в предходните две изречения се прилага, доколкото не противоречи на търговската практика, установена от конкретния Търговец, страна по сключения договор за услуга.
 8. В случаите, в които Търговецът е възпрепятстван и не може да предостави услугата при спазване на посочените при резервацията дата и час, поради непредвидени и независещи от него обстоятелства, Търговецът е длъжен да отмени резервацията в срок, указан в платформата чрез уведомителен имейл до Клиента, изпратен чрез платформата. В тези случаи за Търговеца възниква задължение за възстановяване на заплатената сума, което се изпълнява чрез Оператора.

XI. Заплащане на стоки и услуги

 1. Заплащането на поръчани посредством платформата стоки и резервирани посредством платформата услуги се приема от Оператора.
 2. Операторът декларира, че заплащането на цената съобразно начина, посочен в настоящите Общи условия и в срока, посочен в т. 7.2. по-горе, погасява задължението на Клиента спрямо Търговеца, породено от сключения между тях договор от разстояние за покупка на стока или резервация на услуга, тъй като Операторът е овластен от Търговеца да получи дължимото от Клиента плащане.
 3. Заплащането на поръчаните чрез платформата стоки и резервираните чрез платформата услуги се осъществява чрез Pay pal, ePay, банкови карти.
 4. Цените на посочените в сайта стоки и услуги, предлагани от Търговците, се определят от Търговците и са посочени в български левове, отнасят се за единица стока или услуга и са крайни цени (с включен ДДС).

XII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЧРЕЗ УЕБ ПЛАТФОРМАТА

 1. Настоящият раздел XII се прилага при упражняване право на отказ от сключен между Търговец и Клиент – физическо лице, притежаващо качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, договор от разстояние по смисъла на Глава IV, раздел I от Закона за защита на потребителите. Клиентът следва да има предвид, че отказ не може да се осъществи за някои категории договори.
 2. Правото на отказ от поръчана стока и/или абонаментна карта/ предплатен пакет се упражнява съобразно българското законодателство, условията на конкретния Търговец, които се обозначават от Оператора при съответната оферта на Търговеца, както и при съобразяване с разпоредбите от настоящия Раздел XII и с тези на Раздел II от утвърдените Условия за работа с Клиенти на Оператора. Търговецът е длъжен да предостави изискваната от българското законодателство информация относно предлаганата от него стока и/или услуга, както и относно възможностите за отказ от сключен договор от разстояние.
 3. Правото на отказ може да бъде упражнено в 14-дневен срок, считано от:
  1. Изпращането на съобщението за отказ от поръчани стоки и/или абонаменти карти се осъществява чрез клик на бутон за отказ в меню Резервации в клиентския профил и последващо попълване в електронен вариант на стандартен Формуляр за Отказ, който Клиентът получава и връща по имейл до Оператора. Клиентът следва да посочи банкова сметка за изплащане на дължимите суми във Формуляра за Отказ, като правото на отказ се счита за упражнено след получаване на попълнения Формуляр за Отказ от Оператора. Операторът се задължава да администрира полученото съобщение за упражняване право на отказ към съответния Търговец.
  2. Изпращането на съобщението за отказ от резервирани услуги се осъществява чрез клик на бутон за отказ в меню Резервации в клиентския профил и потвърждаване онлайн на отказа. Операторът изпраща Уведомление за реализиран отказ до Клиента по имейл, в който Клиентът следва да посочи банкова сметка за изплащане на дължимите суми. Правото на отказ се счита за упражнено след получаване на Уведомлението по предходното изречение от Клиента. Операторът се задължава да администрира полученото съобщение за упражняване право на отказ към съответния Търговец.      
    
 4. Правото на отказ може да бъде упражнено в 14-дневен срок, считано от:
  1. сключване на договора - при договор за услуги;
  2. приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, или:
   1. при едновременна поръчка на няколко стоки, които се доставят отделно - считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме последната стока;
   2. при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части - считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме последната партида или част;
   3. при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време - считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме първата стока. 
 5. В случаите, в които законът не предвижда възможност за упражняване на право на отказ, но Търговецът е предоставил това право допълнително, Търговецът може да определя момента, до който Клиентът може да се откаже от договора за предоставяне на услуга, както и да определя неустойки и/или насрещни такси при спазване на императивните норми на закона. За такъв случай се приема всяка резервация на услуги с предвидени в договора между Клиент и Търговец конкретна дата, час или срок за изпълнение. Посочването в предходното изречение е неизчерпателно и за такива случаи могат да се приемат всички и всякакви непротиворечащи на закона резервации на услуги и/или поръчки на стоки. Операторът се задължава да оповестява тази информация по недвусмислен начин в представената на платформата оферта на Търговеца, доколкото тази информация му е предоставена от Търговеца.
 6. В случаите, посочени в т. 12.5., в процеса на резервация се предоставя предварителна информация относно наличието на възможност за упражняване на допълнително предоставено от Търговец право на отказ. Във всички случаи на допълнително предоставено право на отказ същото се упражнява от Клиента-потребител срещу такса за упражняване на право на отказ в размер на 4 /четири/ лева, която се удържа от сумата, подлежаща на възстановяване вследствие на упражненото право на отказ.
 7. В случай, че Клиентът упражни право на отказ от договор за покупка на стока съгласно начина посочен в т.12.3.1., той е длъжен да върне последната на конкретния Търговец във вида и в опаковка, предвидени в условията за работа на последния. В случай, че такива условия на конкретния Търговец липсват, Клиентът е длъжен да положи дължимата грижа за съхраняването на стоката и използването на опаковка, която да запази потребителската ѝ стойност. Клиентът отговаря спрямо Търговеца за вредите, които са настъпили за последния вследствие неизпълнение на това задължение.
 8. Клиентът заплаща преките разходи за връщането на стоките, с изключение на случаите, когато конкретният Търговец е избрал сам да поеме разходите по връщане на стоката. Обичайният начин за връщане на стоката е чрез използване на лицензиран пощенски оператор. Ако поради естеството си стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин чрез лицензиран пощенски оператор, Търговецът посочва разходите за връщането им.
 9. След получаване на стоката от конкретния Търговец, последният незабавно информира Оператора дали тя е върната в подходящо състояние и с ненамалена стойност. В случай, че върнатата стока е с ненамалена стойност, за Търговеца възниква задължение за връщане на заплатената от Клиента цена, което се осъществява с посредничеството на Оператора. Операторът уведомява Клиента, че стоката е получена от Търговеца и му изплаща заплатената цена по посочена от последния банкова сметка в 14-дневен срок от получаване от Оператора на съобщението за упражнено право на отказ или в 14-дневен срок от получаване на върнатия продукт.
 10. В случай на законосъобразно упражнено право на отказ от договор за услуга, включително когато същото е допълнително предоставено от конкретния Търговец, за Търговеца възниква задължение за връщане на заплатената от Клиента цена, което се осъществява с посредничеството на Оператора. В случай на упражнено право на отказ съгласно т. 12.5. и т. 12.6. по-горе възниква задължение за връщане на заплатената от Клиента цена, намалена с удържаната такса за упражняване на правото. Операторът изплаща съответната сума по посочена от Клиента банкова сметка в 14-дневен срок считано от датата на упражненото право на отказ съгласно т.12.3.2. 
 11. В случай, че Клиентът упражни право на отказ от договор за полупка на абонаментни карти/ предплатени пакети съгласно начина посочен в т.12.3.1., за Търговеца възниква задължение за връщане на заплатената от Клиента цена, което се осъществява с посредничеството на Оператора. Търговецът потвърждава в писмен вид на Оператора, че закупената абонаментна карта/ предплатен пакет не са активирани. Операторът уведомява Клиента за потвърждението от Търговеца и му изплаща заплатената цена по посочена от последния банкова сметка в 14-дневен срок от получаване потвърждението от Търговеца.

XIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Всички компоненти от съдържанието на Платформата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Оператора и/или неговите партньори, Търговци, Клиенти, предоставили за публикуване съответните материали.
 2. С публикуването на материали, обекти на интелектуална собственост, Търговците и Клиентите отстъпват на Оператора неизключителното право да използва публикуваните материали като ги записва, съхранява, разпространява, включително да предлага на неограничен брой лица достъп до тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).
 3. Правото по предходната т. 13.2. се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на Платформата.
 4. С приемането на настоящите Общи условия Клиентите и Търговците декларират, че са носители на съответните права на интелектуална собственост върху публикуваните от тях материали, които представляват обекти на интелектуална собственост по смисъла на ЗАПСП.

XIV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Операторът „Изибук“ ООД е дружество, регистрирано като администратор на лични данни в поддържания от Комисията за защита на личните данни Регистър съгласно Удостоверение № 436120 и като такъв има право да събира и обработва лични данни на Клиентите във връзка с използването на Уебсайта easybook.bg и осигуряване на предлаганите по раздел II, т.3. от Общите условия услуги при спазване на изискванията на законодателството на Република България.
 2. Новият регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation GDPR)Приет от Европейския съюз е в сила от 25 май 2018 г. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
 3.  "Изибук ООД", в качеството си на Оператор на платформата easybook.bg, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставяне на услугата и ги пази отговорно и целесъобразно.                                                                                                                                                                                                                                                    
  Пълен текст на нашата актуализирана Политика за защита на личните данни можете да намерите в линк в платформата Политика за защита на личните данни (GDPR)                                                                                                           

XV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Операторът може периодично да извършва промени в Общите условия. Операторът се задължава да уведоми Клиентите и Търговците за настъпилите промени в 7-дневен срок от извършването им по предвидения в закона ред.
 2. Промените по предходната т. 15.1. обвързват и вече регистрираните Търговци и Клиенти, които имат 1-месечен срок, в който да направят изрично изявление, че не са съгласни с промените в Общите условия. В случай, че в срока по първото изречение Клиентът/Търговецът не направи изрично заявление за несъгласие с промените, се приема, че приема промените и е съгласен с тях.

XVI.ПРОМЕНИ И ПОДДРЪЖКА НА ПЛАТФОРМАТА

 1. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява, че Операторът има право по всяко време да променя формата и съдържанието на тази уеб платформа, както и временно да спре функционирането й с цел подновяване на съдържанието или подобряване функционалността на платформата, както и по други причини от технически характер след предварително уведомление на Клиенти и Търговци.

XVII. ЮРИСДИКЦИЯ

 1. Общите условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България.
 2. Всички спорове, отнасящи се до тази уеб платформа или свързани с нея, включително споровете, свързани с или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, включително споровете за попълване на празноти в договорите, сключвани чрез тази уеб платформа или приспособяването на същите към нововъзникнали обстоятелства, ако същите са възникнали между Оператора и лица (Клиенти и/или Търговци), използващи платформата за целите на търговската си дейност, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Сдружение „Център за помирение, медиация и арбитраж“ - гр. София, съобразно неговия Правилник по реда на раздел “Ускорени производства”.
 3. В случай, че споровете, посочени в т. 17.2. по-горе възникнат между Оператора и Клиенти на платформата, притежаващи качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, същите ще се разрешават от компетентният български съд.
 4. По инициатива на Оператора или Клиент, притежаващ качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, всеки спор, възникнал между тях по повод сключения помежду им договор за посредничество, може да бъде отнесен към помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите с адрес в гр. София, пл. ”Славейков” № 4 А, ет. 3,4 и 6, телефон за контакти: 02/933 0565, факс 02/9884218 и интернет адрес: https://kzp.bg/ или като бъде използвана Общодостъпната платформа за онлайн решаване на спорове, достъпна на следния интернет адрес: Тук
 • Комисия за защита на личните данни с адрес в град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон за контакт: 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: www.cpdp.bg
 • Комисия за защита на потребителите с адрес в град София пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, телефон за контакт: 0700 111 22, e-mail: info@kzp.bg , Уебсайт: www.kzp.bg