Сигурност

Политика на Оператора за Сигурност при предаване на данни за разплащане с карти

„Операторът“ декларира, че е изпълнил всички изискуеми условия и изисквания за осигуряване на сигурност при предаване на данни, свързани с онлайн плащания, извършени с банкови карти, включително чрез криптиране на цялата платежна информация, получена от ползвателите на Уебсайта, представители на обслужващи банки, оператори на системата ePay, БОРИКА и др.

Освен посоченото в предходното изречение, „Изибук“ ООД декларира, че осъществява дейността си изключително с помощта на оторизирани доставчици за разплащателни (платежни) услуги, а получената и предоставяната информация се обработва в съответствие с утвърдени и приложими стандарти за сигурност на данните. „Изибук“ ООД работи съгласно всички изисквания на системата за управление на качеството, околната среда и сигурността на информацията в съответствие с изискванията на международните стандарти, както следва: ISO/IEC 27001:2013.